StellenContact.nl gratis site, Uniek in Nederland alleen voor stellen, gericht op erotiek en/of vriendschap.

Privacy Statement

Stellencontact.nl is een eerlijke website die veel belang hecht aan privacy en wil haar leden en bezoekers zo goed als mogelijk beschermen tegen schending van uw privacy, misbruik van informatie en tegen spam.

stellen 2

Via de profielensite van Stellencontact.nl kunnen privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens worden ingebracht en deze worden door ons verwerkt en opgeslagen. Stellencontact.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze Privacy Statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Stellencontact.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig, verwerkt opgeslagen en beveiligd en door ons niet gedistribueerd aan sponsors en/of derden. Bij de verwerking van deze persoonsgegevens houden wij ons strikt aan de nieuwe privacy wetgeving.

Wanneer u een profiel aan maakt op Stellencontact.nl wordt alles wat u invult op uw profiel, wat u uploadt en creeërt aan profiel-content door Stellencontact.nl opgeslagen. Met uitzondering van uw e-mailadres en privé content, is dit standaard voor iedereen zichtbaar die uw profiel bezoekt.
Door een profiel aan te maken, stemt u ermee in dat Stellencontact.nl deze informatie en content zichtbaar maakt op deze website.

Bij onze opslag (ook wel verwerking genoemd) houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving vereist. Stellencontact.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensopslag/verwerking. In deze Privacy Statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Definities
Website: Stellencontact.nl;
Gebruiker: de (vrouwelijke of mannelijke) persoon die deze website bezoekt en/of gebruik maakt van de door Stellencontact.nl geleverde diensten en/of producten, ook wel aangeduid als u;
Website: de website van Stellencontact.nl, bereikbaar via www.Stellencontact.nl alsmede alle onderliggende pagina’s;
Profiel: het door de Gebruiker aangemaakte profiel, waartoe de Gebruiker toegang krijgt met behulp van zijn inloggegevens;
Berichten: de informatie die tussen Gebruikers wordt uitgewisseld middels de berichtenfunctie van de Website;
Admin: moderator in het berichtengedeelte van de website. Een moderator spant zich in om de berichten correct en netjes te houden. Ook is er een moderator om er voor te waken dat wettelijke regels of de regels van de berichten overtreden worden.
Verwijzingen naar 'wij', 'we', 'ons' of 'onze' zijn referenties naar Stellencontact.nl

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn en hangen sterk af van wat u zelf invult op uw Profiel. Wij raden alle Gebruikers ten sterkste aan geen eigen voor- en achternaam te gebruiken en ook geen naam die voor anderen herkenbaar kan zijn. Kies uw nickname daarom zorgvuldig. Ook indien u foto’s plaatst, raden wij u aan geen herkenbare foto’s te plaatsen. Stellencontact.nl raadt de Gebruikers aan zeer terughoudend te zijn met het verstrekken van persoonlijke gegevens. Via het openbare profiel (dat deel van het profiel dat iedere bezoeker kan zien) is het verstrekken van persoonlijke gegevens overigens verboden. Wij bewaren en verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Via de Website verwerken wij (persoons)gegevens. Bijvoorbeeld als je onze Website bezoekt, een Account aanmaakt, een Advertentie aanmaakt of gebruik maakt van de berichtenfunctie op de Website. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

a. Account

- e-mail adres
- IP-adres

b. Advertentie

In aanvulling op de gegevens uit het Account kunnen voor het plaatsen van een Advertentie (inclusief Profiel) de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
- Nickname
- leeftijd
- plaats
- beeldmateriaal

c. Berichten

Indien je gebruik maakt van de mogelijkheid om via de berichtenfunctie op de Website contact op te nemen met een Adverteerder, dan is de inhoud van het bericht zichtbaar voor de Adverteerder met wie je communiceert.

d. Zoekgedrag en gebruiksgegevens

Op de Website verzamelen we ook gegevens met betrekking tot je (zoek)gedrag op en gebruik van de Website en de daarop aangeboden informatie. We kunnen hiervoor bijvoorbeeld gebruik maken van cookies, IP-adressen, device en browser informatie en locatie informatie.

DOEL VAN DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVEN

Wij verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Verwerkingen voor de uitvoering van de overeenkomst:

Voor de toegang tot je Account verwerken we je e-mailadres. Het Account is nodig om je toegang te kunnen geven tot bepaalde Diensten en functies, waaronder de functie om via de Website berichten uit te wisselen of Advertenties te plaatsen. Daarnaast koppelen wij een IP-adres aan het Account zodat je niet elke keer opnieuw je gegevens hoeft in te vullen


De reden van het verwerken van uw profielnaam, leeftijd, woonplaats, eventueel geupload beeldmateriaal (foto’s) is, om deze gegevens op de Website te publiceren voor de bezoekers van Stellencontact.nl teneinde conform de doelstelling van de Website het delen van content met andere bezoekers en/of het contact tussen de bezoekers van de Website te faciliteren.

Uw e-mailadres wordt verwerkt (maar NIET gepubliceerd) voor de volgende doelen: zodat
u een profiel kunt aanmaken en een bevestigingsmail kunt ontvangen, u kunt inloggen op deze site, wij u kunnen contacteren indien nodig, voor het ontvangen van notificaties van andere leden.
Je mailadres en wachtwoord worden gebruikt als toegangscontrole tot je Account en om daarmee criminaliteit, fraude en corruptie te voorkomen. Ook wordt het IP adres gebruikt ter voorkoming van fraude of misbruik van de Website. Aan de hand van het IP-adres wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of er dubbele accounts zijn of dat er gefraudeerd wordt met Advertenties.

Uw IP-nummer wordt verzameld teneinde handelingen in strijd met onze algemene voorwaarden en/ of de geldende wetgeving te kunnen aanpakken en/ of te melden bij politie en/ of justitie.

Bij gebruik van de Website en bijbehorende diensten worden standaard de volgende gegevens gepubliceerd door ons op Stellencontact.nl zodat deze op de Website zichtbaar zijn:
– uw zelf gekozen profielnaam
– uw leeftijd
– uw woonplaats
– de door u geuploade openbare (profiel-) foto (s) (indien van toepassing)

Let op! Uw gepubliceerde gegevens kunnen worden geïndexeerd door zoekmachines, waardoor de door uw ingebrachte gegevens via zoekmachines te vinden zijn.

Bewaartermijn profiel content.
De hiervoor beschreven persoonsgegevens worden bewaard zolang uw advertentie op Stellencontact.nl bestaat. Zie onze algemene voorwaarden voor hoe lang een advertentie op Stellencontact.nl bestaat.

Contactformulier en Melding
Als u een contactformulier op de Website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk NIET aan derden verstrekt, tenzij we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak. Ook hebben wij geen promotie-partners die toegang krijgen tot uw gegevens.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden zeer beperkte statistieken bij op onze website en dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Denk hierbij aan totale bezoekersaantallen van Stellencontact.nl.

Stellencontact.nl heeft onder andere (maar niet uitsluitend) de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding (SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
-Versleuteling (encryptie) van bepaalde velden in de database
-Beveiliging van de algehele digitale infrastructuur


Uw IP-nummer wordt wel gelogd om te voorkomen dat Stellencontact.nl voor illegale doeleinden wordt misbruikt. Dit IP-nummer en eventuele overige informatie (waaronder bijvoorbeeld e-mailadres) kan worden overhandigd aan politie/ justitie indien Stellencontact.nl hier van rechtswege toe wordt gedwongen, er een politie-opvraging wordt gedaan, of indien wij gegronde redenen hebben om aan te nemen dat er handelingen hebben plaatsgevonden die in strijd zijn met de Nederlandse wet en/of onze Algemene Voorwaarden. Uw IP-nummer van uw inlog op de chat wordt maximaal 12 maanden bewaard.

Moderatie
Door gebruik te maken van Stellencontact.nl stemt u in met de Algemene Voorwaarden, waarin onder andere staat vermeld dat u ermee akkoord gaat dat Stellencontact.nl het recht heeft om de advertenties en (privé) Berichten te controleren op handelingen, teksten en foto’s die in strijd zijn met de Nederlandse wet en/ of onze Algemene Voorwaarden (bijv. als blijkt dat iemand jonger is dan 18) en/ of onze gedragsregels. Deze controles kunnen steekproefsgewijs zowel automatisch als handmatig plaatsvinden, door Stellencontact.nl en/ of admins die zijn aangesteld door Stellencontact.nl Afhankelijk van de geconstateerde overtreding kan worden besloten tot moderatie, verwijdering, waarschuwing, kick, ban, permanente ban, of aangifte bij politie in geval van een misdrijf.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Leden van Stellencontact.nl kunnen te allen tijde inzicht krijgen in hun gegevens en deze desgewenst laten wijzigen of verwijderen. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Daarnaast kunt u gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
Een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering of overdraging van uw gegevens kunt u schriftelijk doen via Stellencontact.nl. Ook voor vragen over ons privacy beleid kunt u via dit emailadres contact met ons opnemen.
Om misbruik te voorkomen, kunnen we om identificatie vragen alvorens uw verzoek in te willigen. In bepaalde gevallen kan of mag Stellencontact.nl géén wijziging of verwijdering doorvoeren, bijvoorbeeld als dat in strijd is met wet- en regelgeving. We reageren zo snel mogelijk, doch binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten over privacy
Als u nog vragen hebt over uw privacy op Stellencontact.nl, zullen wij die graag voor u beantwoorden. U kunt ons een e-mail sturen via de contactpagina welke u bovenin vindt op elke pagina op de profielen. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening bent dat uw privacy rechten geschonden worden.

Cooky statement

Cookies
Stellencontact.nl maakt gebruikt van een zogenaamd cookie om uw inloggegevens op te slaan.
Dit functionele cookie dient om het inloggen de volgende keren gemakkelijker te maken en wordt door Stellencontact.nl op GEEN enkele wijze commercieel geëxploiteerd. Ook wordt dit cookie NIET gebruikt om activiteiten c.q. uw surfgedrag van op de Website te monitoren of om statistieken te meten.

Wilt u desondanks niet dat er een cookie wordt geplaatst, dan kunt u via uw browser dit cookie verwijderen en het zo instellen dat dit in de toekomst niet meer kan worden geplaatst. De website blijft ook zonder dit cookie, gewoon te bezoeken en volledig functioneel.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Stellencontact.nl is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door derden die informatie verkrijgen via de website van Stellencontact.nl en de bijbehorende diensten. Stellencontact.nl is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door afspraken die zijn ontstaan via Stellencontact.nl of voor schade die ontstaat door gebruik te maken van de verschillende onderdelen van Stellencontact.nl.