StellenContact.nl gratis site, Uniek in Nederland alleen voor stellen, gericht op erotiek en/of vriendschap.
Categorieën
Links

Algemene voorwaarden

stellen 2  

Artikel 1 Definities
1.1     In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit.


Gebruiker: de (vrouwelijke of mannelijke) persoon die deze website bezoekt en/of gebruik maakt van de door Stellencontact.nl geleverde diensten en/of producten, ook wel aangeduid als U;
Gedragsregels: het geheel aan regels die U dient te volgen tijdens het bezoeken en het gebruik maken van deze website en/of de bijbehorende diensten;
Website: de website van Stellencontact.nl bereikbaar via www.Stellencontact.nl alsmede alle onderliggende pagina’s;
Content: het geheel aan informatie of inhoud, waaronder inbegrepen, doch niet uitsluitend, teksten, foto’s en reacties;
Berichten: de informatie die tussen Gebruikers wordt uitgewisseld middels de berichtenfunctie van de Website;
Account: het door de Gebruiker aangemaakte Account, waartoe de Gebruiker toegang krijgt met behulp van zijn inloggegevens;
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
Privacy Statement: het deel waar beschreven wordt hoe privacygevoelige gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.
1.2     Verwijzingen naar 'wij', 'we', 'ons' of 'onze' zijn referenties naar Stellencontact.nl
1.3     Voor toepassing van deze Algemene Voorwaarden maakt het geen verschil of de hiervoor gedefinieerde termen in het enkelvoud of in het meervoud zijn gesteld dan wel in een bepaalde samenstelling worden gebruikt.

 

Artikel 2 Werkingssfeer
2.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing tussen Stellencontact.nl en Gebruiker.
2.2    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van een Website of dienst van Stellencontact.nl
2.3     De toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden prevaleert tenzij een Europese wet of voorschrift van dwingende aard geldt.
2.4     Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van de onderhavige voorwaarden. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van de onderhavige voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de strekking van deze bepalingen

Artikel 3 Toepasselijkheid
3.1     Door gebruik te maken van Stellencontact.nl en de diensten van Stellencontact.nl aanvaardt de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.
3.2     Door gebruik te maken van Stellencontact.nl stemt de Gebruiker ermee in dat Stellencontact.nl het recht heeft om het Account en Account Berichten te controleren op handelingen, teksten, foto’s, die in strijd zijn met de Nederlandse wet en/ of onze Algemene Voorwaarden (bijv. als blijkt dat iemand jonger is dan 17) en/of onze Gedragsregels. Deze controle kan steekproefsgewijs zowel automatisch als handmatig plaatsvinden. Afhankelijk van de geconstateerde overtreding kan worden besloten tot moderatie, verwijdering, waarschuwing, kick, ban, permanente ban, of aangifte bij politie in geval van een misdrijf.

 

Artikel 4 Algemene Bepalingen
4.1     Gebruik van Stellencontact.nl en de diensten die via Stellencontact.nl aangeboden worden, staat open voor een persoon die de minimale leeftijd van 17 jaar heeft bereikt (of 21 jaar, indien in het land waar de Gebruiker woont de minimale leeftijd voor adult Content 21 jaar is) en met deze Algemene Voorwaarden instemt. Wanneer Gebruiker jonger is dan 17 jaar (of 21 jaar indien in het land waar Gebruiker woont de minimale leeftijd voor adult Content 21 jaar geldt) , problemen heeft met deze Website en/of de Algemene Voorwaarden en/of de Gedragsregels, dan kan Gebruiker geen gebruik maken van deze Website en de bijbehorende diensten. Ook indien Gebruiker woonachtig is in een land waar deze Website verboden is, dan mag Gebruiker geen gebruik maken van deze Website en/of de diensten.
4.2     De Gebruiker kan op Stellencontact.nl een Account aanmaken via de registratie pagina. Het is niet toegestaan om voor iemand anders een Account aan te maken, uw Account aan derden over te dragen, een fake Account aan te maken of derden van uw Account gebruik te laten maken.
4.3     De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor geheimhouden van de gebruikersnaam en wachtwoord die gekoppeld zijn aan zijn Account.
4.4     De Gebruiker is te allen tijde zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn Account en wat er door/ met zijn Account wordt gedaan op het gebied van plaatsen van Content, en Berichten.
4.5     Gebruiker is te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik van derden van zijn Account ongeacht de manier waarop deze toegang tot het Account heeft verkregen. Indien Gebruiker misbruik van het Account vermoedt, dient Gebruiker Stellencontact.nl daarover direct op de hoogte te brengen.
4.6     Stellencontact.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of het oneigenlijke gebruik van het Account.
4.7     Zichzelf op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot Stellencontact.nl of een onderdeel daarvan (waaronder, maar niet uitsluitend, de database) is strafbaar. Bij vermoedens van misbruik zal Stellencontact.nl direct aangifte doen.
4.8     Stellencontact.nl is te allen tijde gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging het Account van Gebruiker te verwijderen en/ of foto’s, video’s of teksten te verwijderen , indien wij misbruik vermoeden of indien de informatie op uw Account niet overeenkomt met de werkelijkheid.
4.9     Stellencontact.nl te allen tijden gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging de inhoud van de Website aan te passen, op te schorten of te beëindigen. .Stellencontact.nl kan nimmer schadeplichtig of aansprakelijk gesteld worden voor deze acties.

Artikel 5 Gebruik van Stellencontact.nl
5.1     Gebruiker realiseert zich en aanvaardt dat de Content die hij ter beschikking stelt via de Website of de bijbehorende diensten zichtbaar is voor en gebruikt kan worden door andere Gebruikers, tevens gaat Gebruiker ermee akkoord dat Stellencontact.nl geen invloed heeft op de naleving van deze Algemene Voorwaarden door andere Gebruikers.
5.2     Het is Gebruiker niet toegestaan verboden Content te plaatsen in welke vorm dan ook. Onder verboden Content wordt onder meer maar niet uitputtend het volgende verstaan:
a)        discriminerende Content inzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst;
b)        Content die kwetsend of ongepast wordt bevonden;
c)        Content die aanzet tot geweld of lastigvallen van anderen;
d)        Content die op enige wijze verband houdt met uitbuiting of misbruik van     anderen;
e)        Content die op enige wijze direct of indirect persoonlijke gegevens van     minderjarigen impliceert en/of persoonlijke gegevens van anderen bevat;
f)        Content welke in strijd is met enige wet, regeling, verordening, deze Algemene     Voorwaarden, de Gedragsregels, Privacy Statement en/of disclaimer;
g)        Content die misleidt en in strijd met de waarheid is;
h)        Content die virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere     programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen,     onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen     toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de     Website en/of de computersystemen van .Stellencontact.nl te omzeilen;
i)        Content die een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van de     Website legt of de functionaliteiten van de Website en/of de aangeboden     diensten belemmert;
j)        Content die suggereert dat Gebruiker op enige wijze bij Stellencontact.nl betrokken is     en/of het waarbij Gebruiker een valse identiteit aanneemt;
k)                 Content zoals spamming, junkmail of kettingbrieven en/of waarbij direct of     indirect wachtwoorden of tot personen herleidbare informatie wordt uitgewisseld     voor commerciële of     illegale doeleinden;
l)         Content die inbreuk maakt op de rechten van Stellencontact.nl waaronder begrepen     maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking     tot de bescherming van privacy;
m)         Content die inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder begrepen maar     niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de     bescherming van privacy;
n)         Content die gewelddadig is en/of  aanzet tot prostitutie en/of waarmee het     plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd
o)        Content die op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is en/of Content die de     belangen en/of goede naam van .Stellencontact.nl en/of derden op welke manier dan     ook kan schaden.
5.3     Indien Gebruiker van mening is dat bepaalde Content inbreuk maakt op zijn Intellectuele Eigendomsrechten, de rechten van Stellencontact.nl en bijbehorende aangeboden diensten en/of een derde, of op andere wijze onrechtmatig is, zal de Gebruiker dit onverwijld aan .Stellencontact.nl melden, zoals omschreven in artikel 11.
5.4     Bij overtreding van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, handelingen die in strijd zijn met de wet en/of bij fraude wordt uw Account met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing geblokkeerd en/of het gebruik van de diensten van Stellencontact.nl(tijdelijk) beperkt, opgeschort of buiten gebruik gesteld.  De kosten en de tijd die gepaard gaan met het opsporen van misbruik of fraude alsmede  geleden schade en gemaakte (buitenge)rechterlijke kosten zullen op de Gebruiker verhaald worden.
5.5     Het is Gebruiker niet toegestaan om door Stellencontact.nl geïnstalleerde of anderszins geïntegreerde technische en/of organisatorische beperkingsmaatregelen op enige wijze te saboteren of te omzeilen.

Artikel 6 Garanties en vrijwaringen
6.1     De Gebruiker begrijpt en accepteert dat de Website uitsluitend op basis van een inspanningsverplichting beschikbaar wordt gesteld.
6.2      De Gebruiker aanvaardt dat de Website alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft op het moment van gebruik (op “as is” basis).
6,3     Stellencontact.nl garandeert niet dat de dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.
6.4     Stellencontact.nl sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard ten aanzien van de Website dan ook nadrukkelijk uit.
6.5     De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecommunicatiefaciliteiten, die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Website.
6.6      De Gebruiker begrijpt en accepteert dat de Website van Stellencontact.nl en/of de bijbehorende diensten enkel een middel is om Gebruikers in contact te brengen met andere Gebruikers van de Website en om Content te delen Stellencontact.nl doet dan ook geen enkele garantie met betrekking tot enig resultaat, zoals het plaatsvinden van een zogenaamde match of een afspraak in levende lijve tussen Gebruikers.
6.7    De Gebruiker begrijpt en accepteert dat Stellencontact.nl geen invloed uit kan oefenen op (de inhoud van) Account en, Content in welke vorm dan ook en gedragingen van andere Gebruikers van de Website en de bijbehorende diensten, anders dan nadat zij een in artikel 10 bedoelde melding heeft ontvangen, en dat deze advertenties en Gebruikers enkel de mening van deze respectievelijke Gebruikers zelf weerspiegelt. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor enig nadeel dat wordt veroorzaakt doordat Gebruiker contact heeft (gehad), dan wel een overeenkomst heeft gesloten of andere handeling heeft verricht met een andere Gebruiker.
6.8    Gebruiker is jegens Stellencontact.nl aansprakelijk voor, en vrijwaart Stellencontact.nl volledig tegen alle vorderingen van derden, alsmede de schade en kosten die Stellencontact.nl lijdt of maakt ten gevolge van betrokkenheid van Gebruiker bij of in (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met Stellencontact.nl door de Gebruiker (ii) enig handelen bij het gebruik van de Website of bijbehorende diensten of (iii) van een onrechtmatige daad gepleegd door Gebruiker. Alle door Stellencontact.nl gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door Gebruiker vergoed worden.
6.9    De Gebruiker staat er jegens Stellencontact.nl voor in dat Gebruiker gerechtigd is om van de website van Stellencontact.nl en de bijbehorende diensten gebruik te maken en dat Gebruiker zal handelen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarde,  alle geldende wet- en regelgeving en de Gedragsregels.
6.10      De Gebruiker begrijpt en accepteert dat Stellencontact.nl geen invloed uit kan oefenen op de websites van partners en/of derden die advertenties en/of overige uitingen met betrekking tot Stellencontact.nl en/of daarbij behorende diensten op hun website plaatsen en dat deze partners zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor de inhoud en juistheid van deze uitingen.


Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1    De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat Gebruiker van de Website en de bijbehorende diensten maakt en voor alle handelingen die Gebruiker met behulp van de Website en/of de bijbehorende diensten maakt of die via zijn inloggegevens zijn verricht, waaronder maar niet uitsluitend het plaatsen van Content en Berichten in welke vorm dan ook, alsmede voor alle (gevolgen) van beslissingen en/of rechtshandelingen die Gebruiker door middel van de Website en/of de bijbehorende diensten maakt/ uitvoert en vrijwaart Stellencontact.nl van alle aanspraken van derden ter zake.
7.2     De aansprakelijkheid van Stellencontact.nl wordt uitsluitend beperkt tot een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van enige overeenkomst met Gebruiker, een onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten door Stellencontact.nl diens werknemers, vrijwilligers of door haar ingeschakelde derden en is beperkt tot de vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid van Stellencontact.nl ter zake van directe schade is per gebeurtenis (waarbij een reeks met elkaar samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als één gebeurtenis) niet meer dan het totale bedrag dat Gebruiker aan Stellencontact.nl uit hoofde van de overeenkomst heeft betaald in de zes (6) kalendermaanden voorafgaand aan die gebeurtenis (ex. BTW) in geen geval hoger dan € 300,= (ex. BTW).
7.3    “Directe schade” betekent uitsluitend:
    a. zaakschade;
    b. redelijkerwijs gemaakte onkosten om schade te voorkomen of te beperken, voor zover Gebruiker kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van de overeenkomst met. Stellencontact.nl
7.4    Stellencontact.nl is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade zoals omschreven in artikel 7.3 waaronder (maar niet uitsluitend) gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met enige overeenkomst met Stellencontact.nl, met inbegrip van, zonder enige beperking, winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen zoals verlies van goodwill of goede naam of andere incidentele, indirecte schade, of schadevergoeding bij wijze van straf of voorbeeld, van welke aard dan ook, ongeacht de vraag of Gebruiker Stellencontact.nl in kennis heeft gesteld van dergelijke mogelijke schade, schadevergoeding of verlies.
7.5     Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker  de schade binnen 62 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Stellencontact.nl meldt. Het recht van Gebruiker om schadevergoeding te eisen krachtens enige overeenkomst met Stellencontact.nl, op grond van onrechtmatige daad of anderszins, vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden naar aanleiding waarvan de vordering of procedure is ingesteld.

Artikel 8 Overmacht
8.1    Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Stellencontact.nl indien sprake is van overmacht.
8.2    Onder overmacht wordt onder meer doch niet uitsluitend begrepen het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn  van de Website van Stellencontact.nl en/of bijhorende diensten,  afwezigheid van werknemers en/of vrijwilligers, tekortkoming van toeleveranciers of ingeschakelde derden, storingen van welke aard dan ook betreffende hardware, software, internet storingen, ddos aanvallen en/of andere telecommunicatienetwerken en/of -faciliteiten. overheidsmaatregelen, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, brand, natuurrampen, overstromingen, staking, oproer en andere onvoorziene omstandigheden.
8.3    Indien de overmacht tenminste dertig (30) dagen voortduurt, is Stellencontact.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

Artikel 9 Privacy
9.1    Stellencontact.nl besteedt de grootste zorg aan de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers van deze website. Voor extra informatie verwijzen wij u naar de Privacy Statement op deze website.
9.2    De Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die Gebruiker gedurende het gebruik van de Website van Stellencontact.nl en/of bijbehorende diensten verwerkt. Ook indien Gebruiker gedurende het gebruik van de Website persoonsgegevens van andere Gebruikers en/of een derde verwerkt. De Gebruiker garandeert dat deze verwerking altijd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving geschiedt en vrijwaart Stellencontact.nl van iedere vordering van een derde ter zake. In ieder geval zal De Gebruiker de contactgegevens van andere Gebruikers van de Website nooit gebruiken voor het versturen van mailings of andere ongewenste berichten, anders dan middels de berichtenfunctie via de Website.

Artikel 10 Klachtenafhandelingen
10.1     Stellencontact.nl beschouwt klachten als een mogelijkheid om haar diensten en de gebruikerservaring te verbeteren. Minimaal eenmaal per kwartaal worden de klachten besproken en waar mogelijk als input voor verbeterende maatregelen gebruikt.
10.2     Indien U een klacht heeft, kunt U uw klacht via de e-mail kenbaar maken.
10.3     Stellencontact.nl zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen en U hierover schriftelijk via de e-mail berichten.

Artikel 11 Melding onrechtmatige inhoud
11.1    Stellencontact.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade in verband met het (onrechtmatig) gebruik van de Website en de bijbehorende diensten, met inbegrip van maar niet uitsluitend het plaatsen van Content in welke vorm dan ook. Stellencontact.nl is slechts gehouden om na ontvangst van een melding onmiskenbaar onrechtmatige activiteit stop te zetten of onmiskenbaar onrechtmatige inhoud te verwijderen of ontoegankelijk te maken.
11.2    De aanwezigheid op of de toegankelijkheid via de Website van onrechtmatige inhoud kan aan Stellencontact.nl gemeld  worden schriftelijk via e-mail In de melding dient in ieder geval de volgende informatie te staan:
    a. naam en contactinformatie van degene die de melding doet;
    b. een beschrijving en vindplaats van het volgens de melder onrechtmatige inhoud
    c. wat volgens de melder precies onrechtmatig is aan de gereclameerde inhoud.
    d. wanneer het gaat om inbreuk op eigendomsrechten, bewijsmiddel dat er inbreuk gemaakt wordt op (een) eigendomsrecht(en)
11.3    Stellencontact.nl behoudt zich het recht voor om de melding door te sturen aan de Gebruiker die verantwoordelijk is voor de gereclameerde inhoud .
11.4    Stellencontact.nl behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot stopzetting van activiteit, verwijdering of blokkering van inhoud over te gaan , indien zij gegronde redenen heeft aan de juistheid van de melding of de rechtmatigheid van het daarbij geleverde bewijs te twijfelen of als een belangenafweging dit van haar eist. In dat kader kan Stellencontact.nl bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland.
11.5    Stellencontact.nl zal op geen enkele wijze partij hoeven te zijn bij een geschil tussen degene die de melding doet en enige derde.
11.6    Degene die de melding doet, vrijwaart Stellencontact.nl tegen iedere aanspraak van derden in verband met de stopzetting van activiteit, of de blokkering of verwijdering van inhoud. De vrijwaring heeft onder meer maar niet uitsluitend betrekking op alle schade en kosten die Stellencontact.nl lijdt of nog zal lijden, of dient te maken in verband met een degelijke aanspraak waaronder, maar niet uitsluitend vergoeden van kosten voor juridische bijstand.

Artikel 12 Intellectuele Eigendomsrechten
12.1    De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de bijbehorende diensten en de resultaten daarvan, waaronder in ieder geval de toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, template van het Account, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal,  berusten uitsluitend bij Stellencontact.nl en/of haar licentiegever(s), met uitzondering van de Content en Berichten die door de gebruikers worden geplaatst. Niets in deze Algemene Voorwaarden strekt ter overdracht van enig Intellectuele Eigendomsrecht.
12.2    Onder de voorwaarden die in deze Algemene Voorwaarden zijn gesteld, verstrekt Stellencontact.nl aan de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik
van de Website en bijbehorende diensten in overeenstemming en enkel voor de doeleinden als beschreven in deze Algemene Voorwaarden.
12.3     De Gebruiker behoudt de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Content en Berichten en geeft Stellencontact.nl hiermee toestemming deze Content en Berichten op Stellencontact.nl te publiceren en/of op Stellencontact.nl te gebruiken en/of deze persoonsgegevens te verwerken op Stellencontact.nl. De Gebruiker blijft dus zelf eigenaar en verantwoordelijk van alle Content en Berichten die door Gebruiker zijn geplaatst.
12.4     Het is Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om materialen waarop Intellectuele Eigendomsrechten van Stellencontact.nl of derden rusten te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, daarop reverse engineering toe te passen, openbaar te maken of voor enig ander doeleinde te gebruiken, anders dan de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Stellencontact.nl daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.

Artikel 13 Duur en beëindiging
13.1    De Gebruiker kan op elk moment het gebruik van de Website en de bijbehorende diensten stopzetten en zijn Account verwijderen.
13.2     Stellencontact.nl is te allen tijde gerechtigd om zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande berichtgeving de activiteiten van Gebruiker op de Website en/of de bijbehorende diensten (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, om Account van  Gebruiker tijdelijk of blijvend te verwijderen alsmede Content en Berichten aan te passen of te verwijderen. Dit kan onder meer, maar niet uitsluitend optreden, indien Stellencontact.nl van mening is dat handelingen van Gebruiker in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, de Gedragsregels, geldige wet- of regelgeving,  of schade kan toebrengen aan Gebruiker zelf, Stellencontact.nl, andere Gebruikers van Stellencontact.nl of aan derden. Stellencontact.nl erkent geen enige aansprakelijkheid ten aanzien van de gevolgen hiervan.
13.3     Stellencontact.nl is niet gehouden om na beëindiging van de overeenkomst, enige Content in welke vorm dan ook aan de Gebruiker te verstrekken en/of te converteren.
13.4     Stellencontact.nl behoudt zich het recht voor om na beëindiging van de overeenkomst de Gebruiker niet opnieuw toegang te verlenen tot (onderdelen van) de Website Stellencontact.nl en verdere dienstverlening te weigeren.
13.5     Stellencontact.nl verwijdert bij beëindiging het Account en door Gebruiker geplaatste Content en Berichten binnen een redelijke termijn. Mocht Gebruiker van mening zijn dat bepaalde Content die aan Gebruiker toebehoort niet geheel is verwijderd, dan kan Gebruiker dit aan Stellencontact.nl kenbaar maken. Indien aanvraag van Gebruiker gegrond is, zal Stellencontact.nl de gereclameerde Content alsnog binnen een redelijke termijn verwijderen.

Artikel 14 Overige Bepalingen
14.1     Stellencontact.nl heeft het recht om zonder kennisgeving, de diensten die op haar Website zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden aan te passen, bij te werken of meer volledig te maken. Het is Uw persoonlijke verantwoordelijkheid deze Algemene Voorwaarden geregeld na te kijken. Als  U  de Website en/of de bijbehorende diensten na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geeft U daarmee aan met deze wijzigingen(en) in te stemmen en deze te aanvaarden. Indien deze wijzigingen significante veranderingen inhouden ten opzichte van Uw rechten en plichten, zal Stellencontact.nl deze wijzigingen publiceren als nieuwsbericht op Stellencontact.nl. Indien U niet akkoord gaat met deze wijzigingen, dient gebruiker de Website niet meer te gebruiken, contact op te nemen met Stellencontact.nl en/of uw Account beëindigen.
14.2     Stellencontact.nl wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Website of de Algemene Voorwaarden.
14.3    Stellencontact.nl mag de uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen overdragen en zal U daarvan in kennis stellen.
14.4     Waar onderdelen van deze Algemene Voorwaarden mogelijk nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige onderdelen van kracht en wordt overigens het betreffende onderdeel geconverteerd in een wel geldend onderdeel dat zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling benadert.
14.5     Op deze Algemene Voorwaarden en het gebruik van Stellencontact.nl en bijbehorende diensten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke voortvloeien uit het gebruik van de Website en/of deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.